jut doi siong diu ~绝代双diu~: Diu nei mm sei ah?!

Tuesday, December 06, 2005

Diu nei mm sei ah?!

Jut Doi Siong Diu shi dai ha hai gum yiong kao thung geh...

Ah Tiu : soh yi wah nei leh, sei leng mui jao hai sei leng mui, mat yeh dou mm sik!!!
Ah Giu : NIAMA!!! DIU NEI MM SEI AH?!
Ah Tiu : hahahaha!!!! hai ah! dim ah?~ ngor jao hai DIU gik dou mm wui sei geh~ nei chui ah?
Ah Giu : haijor~ yu guo nei gum yung yi jao DIU dak sei geh wah, ngor jao mm wui DIU gum loi dou jung hai DIU gan nei lah.
Ah Tiu : machaohai loh~ yao ngor hai dou bei nei yam DIU mm lao, nei sang wut bat ji gei yao lok chui ah. nei tai ngor gei layan nei~
Ah Giu : hui sei lah nei. gan bun jao hai ngor hai dou layan gan nei. nei ji lah, nei yat yat mm bei ngor DIU guo, nei guo mm dou yat ji, fan mm jiok, jung wui jao shan mm jui choi tim! soh yi leh, ngor mai jou ha hou shum DIU ha nei loh.
Ah Giu : yi chehh leh, thung nei gum suk joh. mm DIU nei, DIU bin goh jek? hoh?
Ah Giu : nah! dak han DIU nei liong ha, dang nei gok dak yao fan dit sang chuen geh gah jik loh. wah~ gong ha gong ha, ngor zhan hai gok dak ngor ni goh jou shi mui geh zhan hai hou guai sayang nei geh jek. hoh?~
Ah Tiu :............
Ah Tiu : zhan hai DIU NEI MM SEI LAH!!!
Ah Giu : HAHAHAHA!!!!
Ah Tiu :%$#%#^$*^

ni goh jao hai dim gai ngor dei giu Jut Doi Siong Diu geh yun yan...

for zhan sat example, ching click ni dou.

10 Comments:

At Wednesday, December 07, 2005 3:33:00 AM, Blogger mINg said...

zhan hai diu nei dei liong goh mm sei lor! Gam private geh yeh dou yiu gong chut lei. Haiyor...=P

 
At Wednesday, December 07, 2005 9:11:00 AM, Blogger Tiuniasing said...

ming,
ma-chao-hai lor... diu gik dou diu mm sei!!

 
At Wednesday, December 07, 2005 9:12:00 AM, Blogger Ah Pek said...

gum lei tiu fat, lei dei mm sei, ngo si sei.

 
At Wednesday, December 07, 2005 9:16:00 AM, Blogger sengkor said...

dim guy lei dei gong yeh mou wah thai geh? jing hai diu lei diu hui..

 
At Wednesday, December 07, 2005 10:51:00 AM, Blogger +wennie said...

ming,
gam yi DIU dak sei, ngor dei jao mm giu Jut Doi Siong Diu lah!!!
mm shuen private loh, ngor dei ping shi king geh yeh jung gang ga sai lei ah! tai ha ngor gei shi post mai chut lei lah!!!

tiuniasing,
hai nei bei gao 'tahan lasak', 'tahan DIU' jeh!!!

ah pek,
mou gum yi sei geh. mui yat DIU yat DIU yao bong joh huet yik chun wan gah. hok Ah Tiu wah jai, mui yat DIU yat DIU, yi shang gin dou nei dou wui siu ^^

seng kor,
ngor dei bat lao dou king 2-3 goh jung tao dou mou main point gah. yao mat gum chut kei jek? ngor dei shiok sendiri mai dak loh.

 
At Wednesday, December 07, 2005 5:53:00 PM, Blogger mINg said...

ah tiu,
gam sin ji hou ma. ngor dei jung wui yao yeh tai.

ah giu,
wahahaha...sik muk yi doi ler.

 
At Wednesday, December 07, 2005 6:25:00 PM, Blogger sengkor said...

hai mai gum:

Ah Tiu: Eh Ah Giu, lei diu tak sei mou kam yat?
Ah Giu: Diu ng sei.. Lei leh?
Ah Tiu: Ngo dou hai diu ng sei geh..
Ah Giu: Kom ting yat leh?
Ah Tiu: Dou hai yat yeong lor..
Ah Giu: Hau yat leh?
Ah Tiu: Yau yat yeong..
Ah Giu: Dai hau yat?
Ah Tiu: Ying yin yat yong..

hai mai kom king 2-3 lao jung leh?

 
At Wednesday, December 07, 2005 11:51:00 PM, Blogger +wennie said...

ming,
stay tuned! chor wan lah! moi zham ngan ah leng zhai!!! ^^

Seng Kor,
mou lah, ngor dei mou gum mou liu geh, ngor dei hai gum yiong king din wah geh...

Ah Tiu: wai, leng mui, hai dou zhou gan meh?
Ah Giu: haijor! gum ngam siong da bei nei tim!
Ah Tiu: hai?! gum cheh? dai bei ngor jou mie?
Ah Giu: mou lah, lam dou lam fan ji chin jou ha shin shi, call ha nei DIU joh nei shin hui fan geh, nei ji lah, nei mm bei ngor DIU guo, nei wui fan mm jiok gah mah. dam sham nei soh yi mai lam dou call nei lei DIU ha nei loh.
Ah Tiu: hai?! wah, shi mui, nei zhan hai dui ngor hou geh jeh. lei! fai wah siu gong! lei DIU liong ha shin!
Ah Giu: yiii, moi sham gap lah. gao dou yan dei dou hou gan jiong joh.
Ah Tiu: lei lah, guai lah, moi gan jiong lah. jah jah lam DIU lah.
Ah Giu: gum ah... nei zhun bei loh woh... NIAMA CHEEPET! JOU MAT LAN DIU GIK NEI DOU MM SEI GEH?! MAHAI!!!..... gum hou dit mei jeh?
Ah Tiu: wah! hou shiok ah! joi lei doh chi!
Ah Giu: yao lei?... gum hou lah... $@%#^$&^*.....

jao gum, ngor dei yao king joh 2-3 lap jung...

 
At Friday, December 09, 2005 6:16:00 PM, Blogger mINg said...

wahahhaa....geng! Geng! GENG!
diu nei dei liong goh mm sei.

 
At Saturday, December 10, 2005 7:19:00 AM, Blogger +wennie said...

ming,
gang hai! nei oi mm oi join ngor dei? nei ying goi dou gei tahan DIU goh woh... hohoho

 

Post a Comment

<< Home

Powered by Jut Doi Siong Diu